Regulamin

Cele imprezy:

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w Łodzi i województwie łódzkim.

 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia w różnych grupach społecznych i środowiskowych.

 3. Uatrakcyjnienie oferty imprez sportowych ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego.

 4. Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych z terenów całej Polski.

 5. Promocja Miasta Łodzi jako miejsca przyjaznego bieganiu.

Organizator: 

 1. Stowarzyszenie Bądź Aktywny

Termin i miejsce:

 1. Bieg odbędzie się w sobotę 31 sierpnia 2024 roku.

 2. Start Biegu Fabrykanta nastąpi o godzinie 18:30 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24.

 3. Start Biegów „Małego Fabrykanta” nastąpi o godzinie 15:00 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24.

Trasa i dystans:

 1. Trasa wyznaczona będzie po ulicach Księżego Młyna w Łodzi.

 2. Bieg Fabrykanta – 10 km (atest PZLA), trasa oznaczona co 1 km, na półmetku umieszczony zostanie punkt z wodą.

 3. Biegi dla dzieci – szczegółowy regulamin oraz zapisy zostaną opublikowane 1 czerwca 2024 r. godz. 18:00

 4. Zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 90 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, znajdujące się na karcie zgłoszeniowej, z którą zawodnik będzie musiał przyjść do biura zawodów.

 2. W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 31 sierpnia 2024 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.biegfabrykanta.pl. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podczas trwania zawodów.

 3. Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

 4. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

 5. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

 6. Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonych strefach zgodnych z kolorem otrzymanych numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy startowej następuje na podstawie podanego w formularzu zgłoszeniowym wyniku osiągniętego w ciągu ostatnich 2 lat przez danego zawodnika na dystansie 10 km, który może być zweryfikowany przez Organizatora. Wejście do stref startowych możliwe będzie od godziny 18:00.

 7. W przypadku podania przez zawodnika nieprawdziwych lub niemożliwych do zweryfikowania danych dotyczących dotychczasowych wyników, Organizator ma prawo przesunąć go do ostatniej strefy startowej.

 8. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający, w związku z czym zabronione jest używanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora, sędziego głównego i obsługę biegu.

 9. W strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom.

 10. Organizator w porozumieniu ze służbą medyczną zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprezy osoby, które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.biegfabrykanta.pl.

 2. Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.

 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 900 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości.

 4. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.biegfabrykanta.pl upływa w dniu 18 sierpnia 2024 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 5. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

 6. Zapisy do biegów „Małego Fabrykanta” odbędą się poprzez formularz zgłoszeniowy uruchomiony 1 czerwca 2024 o godz. 18:00 na stronie www.biegfabrykanta.pl

 7. Biuro zawodów znajdować się będzie:

 • w budynku siedziby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi i czynne będzie:

 • w dniu 30 sierpnia od godz. 17.00 do 20.00

 • w dniu 31 sierpnia od godziny 13:00 – 17:00

 • Odbiór pakietów dla zawodników z Łodzi zalecany jest w dniu 30 sierpnia 2024 r. Wzór upoważnienia do odbioru pakietu – pobierz

 1. Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

 2. Pakiety startowe nieodebrane w godzinach pracy biura zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Opłata startowa:

 • pierwszych 100 opłaconych zawodników – 75 zł

 • zawodnicy od 101 do 400 z opłaconym wpisowym – 85 zł

 • zawodnicy od 401 do 900 z opłaconym wpisowym – 95 zł

 1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.

 2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

 3. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

 4. Opłaty startowe następują online jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 6. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

 7. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu, dyskwalifikacji lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 8. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów

 9. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 10. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2024 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie  www.zapisy.inessport.pl  i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł.

 11. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.


Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 1. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje następujące świadczenia:

Na start

 • Numer startowy z chipem plus cztery agrafki,

 • Koszulkę techniczną – wybór rozmiaru możliwy do 7 sierpnia 2024 r.,

 • Upominki od Partnerów,

 • Racebook – digital.

Na mecie:

 • Baton,

 • Piwo bezalkoholowe Fortuna,

 • Wodę mineralną,

 • Medal okolicznościowy na mecie biegu,

 • Wynik wysłany sms.

Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.

 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja, zmiana pozycji mocowania, jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.

 3. Nieuwzględnienie zawodnika w wynikach biegu wynikające z błędnie przytwierdzonego numeru z chipem nie stanowi podstawy do protestu.

 4. Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

 5. W przypadku umieszczenia numeru z chipem w innym miejscu, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.

 6. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto pierwszych 50 zawodników bez względu na płeć, a pozostałe miejsca zostaną ustalone na podstawie czasu netto.

 7. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

Klasyfikacje w Biegu Fabrykanta:

 1. Generalna kobiet i mężczyzn.

 2. W kategoriach wiekowych:

M/K – 16 16-23 lat
M/K – 24 24-29 lat
M/K – 30 30-35 lat
M/K – 36 36-39 lat
M/K – 40 40-44 lat

M/K – 45 45-49 lat

M/K – 50 50-54 lat

M/K – 55 55-59 lat

M/K – 60 60-64 lat
M/K – 65 +

 1. Branżowe:

 • Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich,

 • Studentów

 1. Drużynowa: zespoły czteroosobowe w tym co najmniej jedna kobieta. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie biegu przez wszystkich członków drużyny. Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie drużyny, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu (Bądź Aktywny, Badz Aktywny, Bądz Aktywny – to nie są te same drużyny). O kolejności w klasyfikacji decyduje suma czasów wszystkich zawodników w drużynie.

Nagrody w Biegu Fabrykanta :

 1. za miejsca I – III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka oraz nagroda rzeczowa

 2. za miejsca I – III w kategoriach wiekowych – pamiątkowa statuetka – nagrody nie dublują się

 3. za miejsca I – III w kategoriach branżowych – pamiątkowa statuetka

 4. za miejsca I – III w klasyfikacji drużynowej – pamiątkowa statuetka

 5. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem potwierdzającym tożsamość i własnoręczne podpisanie protokołu odbioru nagród. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody nie zostaną wydane.

Postanowienia końcowe:

 1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.

 2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 3. Bieg odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących na dzień biegu obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.

 4. 13. Bieg Fabrykanta realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Samorządu Województwa Łódzkiego oraz z budżetu Miasta Łodzi.

 5. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.

 6. Uczestnicy Biegu Fabrykanta zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym przez Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

 8. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.

 9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 10. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

 11. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników lub kibiców i osób towarzyszących.

 12. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.

 13. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.

 14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.

 15. Organizator zapewnia depozyt.

 16. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

 17. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu 30 minut od ukończenia zmagań przez zawodnika, po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.

 18. Biegi odbędą się bez względności na warunki atmosferyczne.

 19. Wszystkich zawodników startujących w Biegu Fabrykanta obowiązuje niniejszy regulamin.

 20. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

 21. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 22. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, płci, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 23. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej

 24. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

 25. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. 13. Bieg Fabrykanta – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.

 26. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.

 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości, bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.