Regulamin Bieg Grohmana

Cele imprezy:
 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w Łodzi.
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi.
 3. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Łodzi.
 4. Promocja Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Organizator:
 1. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 2. Fundacja KTOŚ
 3. inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka
Termin i miejsce:
 1. Bieg odbędzie się w sobotę 26 sierpnia 2023 roku.
 2. Start Biegu Grohmana nastąpi o godzinie 16:30 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24.
Trasa i dystans:
 1. Trasa wyznaczona będzie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 2. W Biegu Grohmana dystans wynosi 1 milę
 3. Zawodników startujących w biegu obowiązuje limit czasu 15 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.
Warunki uczestnictwa:
 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, znajdujące się na karcie zgłoszeniowej, z którą zawodnik będzie musiał przyjść do biura zawodów.
 2. W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 26 sierpnia 2023 roku ukończą 15 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.biegfabrykanta.pl. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz w trakcie trwania biegu.
 3. Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
 5. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 6. Start biegu odbędzie się w dwóch grupach z podziałem na kobiety i mężczyzn.
 7. Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający, w związku z czym zabronione jest używanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora, sędziego głównego i obsługę biegu.
 8. W strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom.
 9. Organizator w porozumieniu ze służbą medyczną zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprezy osoby, które wykazują objawy chorobowe lub są w złym stanie fizycznym.
Zgłoszenia:
 1. Zgłoszenia do biegu zostaną uruchomione w dn. 22.06.2023 o godz. 18.00 i będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.biegfabrykanta.pl.
 2. Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz wpłaciła darowiznę na Fundację. W momencie zgłoszenia i wpłacenia darowizny przez 150 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości, przedstawicieli sponsorów.
 4. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.biegfabrykanta.pl upływa w dniu 18 sierpnia 2023 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 5. W biurze zawodów nie będzie możliwości zapisania się na bieg.
 6. Biuro zawodów znajdować się będzie:
  • W budynku siedziby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi i czynne będzie:
   • – W dniu 25 sierpnia od godz. 17.00 do 20.00.
    – W dniu 26 sierpnia od godziny 13:00 do 15:30.
 7. Odbiór pakietów dla zawodników z Łodzi zalecany jest w dniu 25 sierpnia 2023 r. Wzór upoważnienia do odbioru pakietu – pobierz
 8. Odstąpienie Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.
 9. Pakiety startowe nieodebrane w godzinach pracy biura zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
Wpłata darowizny:
 1. Aby wziąć udział w Biegu Grohmana należy wpłacić darowiznę na Fundację Ktoś w wysokości 25 zł. Organizator przekaże na cel charytatywny kwotę w wysokości podwójnie uzbieranej wartości darowizn.
 2. Darowiznę należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać wpłaty darowizny.
 4. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 5. Wpłynięcie darowizny następuje on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 7. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Fundacji.
 8. Darowizna w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu, dyskwalifikacji lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
 10. Dokonanie wpłaty darowizny jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 11. Fundacja KTOŚ się nie wystawia faktur za wpłacone darowizny.
 12. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu otrzymuje następujące świadczenia:
  • Numer startowy z chipem plus cztery agrafki,
  • Wodę na mecie biegu,
  • Medal okolicznościowy na mecie biegu.
Pomiar czasu:
 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja, zmiana pozycji mocowania, jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
 3. Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 4. Nieuwzględnienie zawodnika w wynikach, wynikające z niepoprawnie zamocowanego numeru z chipem nie stanowi podstawy do protestu.
 5. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
 6. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.
Klasyfikacje i nagrody w Biegu Grohmana:
 1. Generalna kobiet i mężczyzn.
 2. Za miejsca I – III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka oraz nagroda.
 3. Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem potwierdzającym tożsamość, w przypadku nagród finansowych – podanie numeru konta bankowego, na które ma być dokonany przelew i własnoręczne podpisanie protokołu odbioru nagród. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody nie zostaną wydane.
Postanowienia końcowe:
 1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
 2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 3. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
 4. Uczestnicy Biegu Grohmana zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym przez Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 6. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Grohmana, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 8. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 9. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.
 10. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na trasę, okolice startu i mety biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników lub kibiców i osób towarzyszących.
 11. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
 12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.
 13. Organizator zapewnia depozyt.
 14. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 15. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu 15 minut od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.
 16. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 17. Wszystkich zawodników startujących w Biegu Grohmana obowiązuje niniejszy regulamin.
 18. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 19. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 20. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia, klubem i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 21. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej.
 22. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 23. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. Bieg Grohmana – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 24. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
  • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
  • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
  • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
  • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 26. Bieg Grohmana rozgrywany jest w ramach 12. Biegu Fabrykanta.
 27. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo zawodników i organizatora.
 28. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
 29. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości, bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.