Klauzula informacyjna

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych:
  Stowarzyszenie Bądź Aktywny z siedzibą w Łodzi (90-233) przy ul. Pomorskiej 107/113/19 (mail zarzad@badzaktywny.org)
 2. Cele i podstawy przetwarzania:
  Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów sportowych 11. Biegu Fabrykanta oraz w celu promocji zawodów w latach następnych.
 3. Prawo do sprzeciwu:
  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Prawo do cofnięcia zgody:
  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 5. Okres przechowywania danych:
  Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych w tym publikacji wyników imprezy.
  Twoje dane osobowe mogą być przechowywane w następujących wersjach:
  • w wersji drukowanej (podpisane formularze zgłoszeniowe na imprezie):
   maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zawodów;
  • w wersji elektronicznej:
   maksymalnie przez okres 15 lat od dnia zakończenia wykonania usługi.
 6. Odbiorcy danych:
  Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  • podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników serwisów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, dostarczają usługi przechowywania danych,
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  • innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej,
  • możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania się i wzięcia udziału w 11. Biegu Fabrykanta.