Regulamin

Dodano: 04.02.2018

Wirtualny Bieg Fabrykanta
 
 
 
Cele imprezy:
 
 • Wspieranie i popularyzowanie biegania,
 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia,
 • Organizator:
 • Stowarzyszenie Bądź Aktywny
Termin i dystans :
 • Każdy zgłoszony zawodnik może ukończyć Bieg w terminie 21 sierpnia 2020 roku – start o 18:00, koniec rywalizacji przypada na 30 sierpnia 2020 r. - godzina 20:00
 • Każdy zawodnik musi pokonać dystans 10 km w dowolnie wybranym terenie z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń Ministerstwa Zdrowia.
 • Zawodników startujących w biegu głównym nie obowiązuje limit czasu.
Warunki uczestnictwa:
 • W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 21 sierpnia 2020 roku ukończą 16 lat.
 • Każda osoba startująca w wirtualnym biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
Zgłoszenia:
 • Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.biegfabrykanta.pl.
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
 • Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej.
 • Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.biegfabrykanta.pl upływa w dniu 30 sierpnia 2020 roku.
 • Regulamin do wirtualnych biegów „Małego Fabrykanta” zostanie opublikowany wraz z uruchomieniem formularza zgłoszeniowego, który zostanie włączony w dniu 1 czerwca na stronie www.biegfabrykanta.pl.
Opłata startowa:
 
Startując w Wirtualnym Biegu Fabrykanta wspieracie Stowarzyszenie Bądź Aktywny oraz naszych lokalnych partnerów! Liczymy, że pomoże to nam i naszym podwykonawcom przetrwać ciężki czas i wrócić do organizacji tradycyjnych biegów, bez których wszyscy nie wyobrażamy sobie przyszłości! Dzięki, że jesteście z nami!
 
- 35,99 zł brutto
 
 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
 • Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 •  
 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 • Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
 • Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
 • Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 
Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje następujące świadczenia:
 • Numer startowy (należy go wydrukować samodzielnie),
 • Pamiątkową torbę na zakupy,
 • Medal okolicznościowy,

Odbiór pakietów:

 • Sposób doręczenia pakietu należy wybrać przy dokonywaniu rejestracji.
 • Bezpłatnie pakiety będzie można odebrać w Łodzi w sklepie Trucht. Szczegółowa informacje o terminie odbioru osobistego zostanie podana w osobnym komunikacie na stronie biegu.
 • Pakiety będą wysyłane kurierem w terminie od 7 do 21 dni od daty zakończenia rywalizacji w Wirtualnym Biegu Fabrykanta. Pakiety będę wysyłane za dodatkową opłatą pocztową, na adres podany przez zawodnika w systemie zgłoszeniowym.
Pomiar czasu:
 • Każdy zawodnik biorący udział w Wirtualnym Biegu Fabrykanta po przebiegnięciu 10 km ( nie może być mniej niż 10 km) w terminie od 21.08.2020 r (od 18:00) do 30.08.2020 (do 20:00) przesyła swój wynik z rzutem trasy uwidaczniającym informację o pokonanym dystansie i uzyskanym czasie na adres wyniki@inessport.pl
 • Wynik należy przesłać najpóźniej do 31.08.2020 do godz. 24:00
 • Wyniki nadesłane po tym terminie nie będą umieszczone w klasyfikacji końcowej.
 • Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu/zrzucie ekranu z aplikacji (np. Endomondo, Garmin, Suunto, Polar), .
 • Na stronie www.wyniki.inessport.pl zamieszczane będą na bieżąco (do 24 h od otrzymania) rezultaty przesyłane przez uczestników Wirtualnego Biegu Fabrykanta.
Klasyfikacje w Wirtualnym Biegu Fabrykanta*:
 
Generalna kobiet i mężczyzn.
 
W kategoriach wiekowych:
 
M/K -16 16-19 lat
 
M/K -20 20-29 lat
 
M/K -30 30-39 lat
 
M/K -40 40-49 lat
 
M/K -50 50-59 lat
 
M/K -60 60- 69 lat
 
M/K -70+ 70 i więcej lat
 
 
*klasyfikacje mają charakter informacyjny, podane zostaną w wynikach, ale zawodnicy nie będą nagradzani za zajęte miejsca.
 
Postanowienia końcowe:
 • Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
 • Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 • Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Wirtualnego Biegu Fabrykanta apelujemy o przestrzeganie zasad fair play, w szczególności o samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem.
 • Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach.
 • W przypadku wystąpienia takiej konieczności, Uczestnicy Wirtualnego Biegu Fabrykanta zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej.
 • Uczestnicy Wirtualnego Biegu Fabrykanta zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów na czas pandemii.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu wirtualnego przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Wszystkich zawodników startujących w Wirtualnym Biegu Fabrykanta obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu wirtualnym.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. Wirtualny Bieg Fabrykanta - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który znajduje się na oficjalnej stronie biegu – www.biegfabrykanta.pl.

Regulamin

Partnerzy lokalni:

Partnerzy biegów dla dzieci:

Partnerzy medialni:

Organizator: