Regulamin Mistrzostw Polski Radców Prawnych

Dodano: 10.04.2019

Organizatorzy: 
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie 
               
1. CEL ZAWODÓW
Celem   zawodów   jest   popularyzacja   sportu i kultury fizycznej, w szczególności lekkiej atletyki, upowszechnianie aktywnego wypoczynku oraz podnoszenie poziomu sportowego  pośród radców prawnych i aplikantów radcowskich, wyłonienie najlepszych biegaczy wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz integracja środowiska radców prawnych  aplikantów radcowskich.
 
2. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
Zawody odbędą się w dniu 24 sierpnia 2019 roku w Łodzi w ramach Biegu Fabrykanta.
 
3. UCZESTNICY
Prawo  startu  w  zawodach  posiadają wszystkie osoby wykonujące w Polsce czynnie  zawód radcy prawnego oraz aplikanci radcowscy.  
 
4. KLASYFIKACJE
Klasyfikacja prowadzona jest dla radców prawnych i aplikantów radcowskich dla kobiet i mężczyzn w kategoriach:
a) Open mężczyzn,
b) Open kobiet,
c) grupach wiekowych kobiet i mężczyzn, 
              Kobiety                                                                      Mężczyźni 
GRUPA    WIEK  (rok urodzenia)             GRUPA  WIEK (rok urodzenia)
 
I            od 56 lat (1963 r. i wcześniej)          I       od 56 lat (ur. 1963 r. i wcześniej)
 
II   46 - 55 lat      (ur.  1964 – 1973)             II           46-55 lat   (ur. 1964 – 1973) 
III  36 – 45 lat     (ur. 1974 – 1983)              III          36-45 lat   (ur. 1974 – 1983)                        
IV  do  35 lat      (ur. w  1984 r. i później)    IV     do 35 lat       (ur. w 1984 r. i później)
d) drużynowej.
 
Zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych                                                                                      
5. INFORMACJE
Bieżące  informacje  podawane  będą  na stronie internetowej organizatora oraz w dniu zawodów w Biurze Zawodów.
 
6. ZGŁOSZENIA, NUMERY STARTOWE 
1. Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać na stronie internetowej organizatora Biegu www.biegfabrykanta.pl., zaznaczając w odpowiedniej rubryce wolę udziału w VI Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów
2. Uczestnicy MPRP zobowiązani są do uiszczenia wpisowego zgodnie z regulaminem Biegu Fabrykanta.
3. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
4. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
6. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej. 
7. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
8. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia terminu wpłaty określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty. 
9. Wydawanie  numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów. Szczegółowe terminy zostaną wskazane na stronie internetowej organizatora Biegu Fabrykanta 
10. Uczestnik otrzymuje informację o wynikach w drodze komunikatu organizatora bezpośrednio po zawodach w formie ogłoszenia w okolicy mety oraz na stronie internetowej organizatora 9.Biegu Fabrykanta.
 
7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, regulaminu Biegu Fabrykanta i zmianami wprowadzonymi niniejszym regulaminem. 
2. Dla ustalenia zajętego miejsca w zawodach brany będzie pod uwagę mierzony elektronicznie, indywidualnie dla każdego uczestnika, czas netto (od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety) uzyskany przez zawodnika. 
3. Do wyniku końcowego klasyfikacji drużynowej będą brane najlepsze wyniki 4 zawodników reprezentujących daną okręgową izbę radców prawnych bez względu na płeć. Liczona będzie suma czasów pierwszych czterech zawodników.
4. Start Biegu  - 24 sierpnia 2019 roku, godzina 18:30.
5. Limit czasu na ukończenie Biegu wynosi 90 minut od chwili startu.
 
8. USTALENIE WYNIKÓW
We  wszystkich  grupach zostanie ustalona kolejność  miejsc  według czasu netto.
W razie gdy w danej grupie nie zgłosi się do startu więcej niż dwie osoby, grupa ta klasyfikowana będzie łącznie z najbliższą młodszą grupą wiekową. 
Zawodnicy sklasyfikowani na trzech pierwszych miejscach w kategoriach open nie będą klasyfikowani w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 
9. INTERPRETACJA REGULAMINU
Prawo  interpretacji  niniejszego  regulaminu  przysługuje  Organizatorowi. 
 
10. RYZYKO STARTU
1. Każdy  uczestnik  bierze  udział  w  zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
2. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
 
11.NAGRODY I DYPLOMY
Organizator zapewnia puchary i dyplomy dla trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej, trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej oraz trzech najlepszych drużyn. 
Zawodnicy nagrodzeni za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategoriach open nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Regulamin MP Radców Prawnych

Partnerzy strategiczni:

Partnerzy główni:

Partnerzy:

Partnerzy techniczni:

Partnerzy biegów dla dzieci:

Partnerzy medialni:

Organizator:

Współorganizatorzy:

Instytucje wspierające: