You are here: Home » Regulamin Bieg Grohmana

Regulamin Bieg Grohmana

Regulamin Biegu Grohmana z okazji 20-lecia
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Organizator
a) inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka
Cele imprezy:
a) Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w Łodzi.
a) Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi.
b) Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Łodzi.
c) Promocja Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z okazji 20-lecia
Termin i miejsce:
a) Bieg odbędzie się w sobotę 26 sierpnia 2017 roku.
a) Start Biegu Grohmana nastąpi o godzinie 15:30 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Tymienieckiego 22/24.
b) Meta Biegu Grohmana zlokalizowana będzie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Tymienieckiego 22/24.
Trasa i dystans:
a) Trasa wyznaczona będzie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
a) W Biegu Grohmana dystans wynosi 1 milę
b) Szczegółowa trasa zostanie zamieszczona na stronie www.biegfabrykanta.pl
c) Zawodników startujących w Biegu Grohmana obowiązuje limit czasu 30 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.
Warunki uczestnictwa:
a) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
a) W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 26 sierpnia 2017 roku ukończą 15 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych – oświadczenie znajdować się będzie na stronie
www.biegfabrykanta.pl Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz w trakcie trwania biegu.
b) Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
c) Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
d) Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
e) Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający, w związku z czym zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora i sędziego głównego.
f) Ze względów bezpieczeństwa zabrania się:
– wnoszenia na trasę biegu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych zawodników;
– uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz i uniemożliwiającym identyfikację zawodnika;
– startu ze zwierzętami.
Zgłoszenia:
a) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.biegfabrykanta.pl
b) Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy. W momencie zgłoszenia 50 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe 50 miejsc dla zaproszonych zawodników, gości, przedstawicieli sponsorów.
a) Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.biegfabrykanta.pl upływa w dniu 10 sierpnia 2017 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
b) Biuro zawodów znajdować się będzie:
• w budynku siedziby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ul. Tymienieckiego 22 G w Łodzi i czynne będzie:
 w dniu 24 sierpnia od godz. 16.00 do 21.00
 w dniu 25 sierpnia od godz. 15.00 do 21.00
 w dniu 26 sierpnia od godziny 13:00 – 15:00
c) Odstąpienie numeru startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.
d) Każdy zawodnik zgłoszony do biegu otrzymuje następujące świadczenia:
• Numer startowy z chipem plus cztery agrafki,
• Medal okolicznościowy na mecie biegu.

Pomiar czasu:
a) Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
a) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
b) Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
c) Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
d) Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.
Klasyfikacje w Biegu Grohmana:
a) Generalna kobiet i mężczyzn.Nagrody w Biegu Grohmana :
a) za miejsca I – III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka oraz nagroda pieniężna – o wysokości nagród poinformujemy na 30 dni przed zawodami.
Postanowienia końcowe:
a) Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
a) Koszty organizacji pokrywa organizator.
b) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
c) Uczestnicy Biegu Grohmana zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu Grohmana z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
d) Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC.
e) Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW do kwoty 5.000,00 zł.
f) Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
g) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.
h) Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
i) Organizator nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.
j) Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.
k) Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
l) Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu 30 minut od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.
m) Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
n) Wszystkich zawodników startujących w Biegu Grohmana obowiązuje niniejszy regulamin.
o) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
p) Dane osobowe uczestników Biegu Grohmana będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
q) Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w Biegu Grohmana obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
r) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
s) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Biegu Grohmana zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
t) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pt. Bieg Grohmana – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
u) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
• Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
• Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
• Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
• Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
• Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
• Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
v) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
w) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.