You are here: Home » Dla Biegaczy » Regulamin » Regulamin MP Radców Prawnych

Regulamin MP Radców Prawnych

IV MISTRZOSTWA POLSKI

RADCÓW PRAWNYCH i APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Organizatorzy:

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
 • Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

1. CEL ZAWODÓW

 • Celem zawodów jest popularyzacja sportu i kultury fizycznej, w szczególności lekkiej atletyki, upowszechnianie aktywnego wypoczynku oraz podnoszenie poziomu sportowego pośród radców prawnych i aplikantów radcowskich, wyłonienie najlepszych biegaczy wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz integracja środowiska radców prawnych i aplikantów radcowskich.

2. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

 • Zawody odbędą się w dniu 26 sierpnia 2017 roku w Łodzi w ramach 7. Biegu Fabrykanta.

3. UCZESTNICY

 • Prawo startu w zawodach posiadają wszystkie osoby wykonujące w Polsce czynnie zawód radcy prawnego oraz aplikanci radcowscy.

4. KLASYFIKACJE

 • Klasyfikacja prowadzona jest dla radców prawnych i aplikantów radcowskich dla kobiet i mężczyzn w kategoriach:
 • Open mężczyzn,
 • Open kobiet,
 • grupach wiekowych kobiet i mężczyzn,

Kobiety Mężczyźni

 • GRUPA WIEK (rok urodzenia) GRUPA WIEK (rok urodzenia)

I od 56 lat (1961 r. i wcześniej) I od 56 lat (ur. 1961 r. i wcześniej)

II 46 – 55 lat (ur. 1962 – 1971) II 46-55 lat (ur. 1962 – 1971)

III 36 – 45 lat (ur. 1972 – 1981) III 36-45 lat (ur. 1972 – 1981)

IV do 35 lat (ur. w 1982 r. i później) IV do 35 lat (ur. w 1982 r. i później)

 • drużynowej.
 • Zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych

5. INFORMACJE

 • Bieżące informacje podawane będą na stronie internetowej organizatora oraz, w dniu zawodów, w Biurze Zawodów.

6. ZGŁOSZENIA, NUMERY STARTOWE

 • Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać na stronie internetowej organizatora Biegu www.biegfabrykanta.pl., zaznaczając w odpowiedniej rubryce wolę udziału w IV Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów
 • Uczestnicy MPRP zobowiązani są do uiszczenia wpisowego zgodnie z regulaminem 7. Biegu Fabrykanta.
 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia terminu wpłaty określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.
 • Wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów. Szczegółowe terminy zostaną wskazane na stronie internetowej organizatora Biegu Fabrykanta
 • Uczestnik otrzymuje informację o wynikach w drodze komunikatu organizatora bezpośrednio po zawodach w formie ogłoszenia w okolicy mety oraz na stronie internetowej organizatora 7. Biegu Fabrykanta.

7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 • Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, regulaminu 7. Biegu Fabrykanta i zmianami wprowadzonymi niniejszym regulaminem.
 • Dla ustalenia zajętego miejsca w zawodach brany będzie pod uwagę mierzony elektronicznie, indywidualnie dla każdego uczestnika, czas netto (od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety) uzyskany przez zawodnika.
 • Do wyniku końcowego klasyfikacji drużynowej będą brane najlepsze wyniki
  4 zawodników reprezentujących daną okręgową izbę radców prawnych bez względu na płeć. Liczona będzie suma czasów pierwszych czterech zawodników.
 • Start Biegu – 26 sierpnia 2017 roku, godzina 18:30.
 • Limit czasu na ukończenie Biegu wynosi 90 minut od chwili startu.

8. USTALENIE WYNIKÓW

 • We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według czasu netto.
 • W razie gdy w danej grupie nie zgłosi się do startu więcej niż dwie osoby, grupa ta klasyfikowana będzie łącznie z najbliższą młodszą grupą wiekową.
 • Zawodnicy sklasyfikowani na trzech pierwszych miejscach w kategoriach open nie będą klasyfikowani w poszczególnych kategoriach wiekowych.

9. INTERPRETACJA REGULAMINU

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

10. RYZYKO STARTU

1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

2. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

11.NAGRODY I DYPLOMY

 • Organizator zapewnia puchary i dyplomy dla trzech najlepszych zawodników
  w klasyfikacji generalnej, trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej oraz trzech najlepszych drużyn.
 • Zawodnicy nagrodzeni za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategoriach open nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych.