You are here: Home » Dla Biegaczy » Regulamin » Regulamin MP Radców Prawnych

Regulamin MP Radców Prawnych

V MISTRZOSTW POLSKI
RADCÓW PRAWNYCH i APLIKANTÓW RADCOWSKICH
w Biegu na 10 km

Organizatorzy:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
Krajowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

1. CEL ZAWODÓW
Celem zawodów jest popularyzacja sportu i kultury fizycznej, w szczególności lekkiej atletyki, upowszechnianie aktywnego wypoczynku oraz podnoszenie poziomu sportowego pośród radców prawnych i aplikantów radcowskich, wyłonienie najlepszych biegaczy wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz integracja środowiska radców prawnych aplikantów radcowskich.

2. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW
Zawody odbędą się w dniu 25 sierpnia 2018 roku w Łodzi w ramach 8. Biegu Fabrykanta.

3. UCZESTNICY
Prawo startu w zawodach posiadają wszystkie osoby wykonujące w Polsce czynnie zawód radcy prawnego oraz aplikanci radcowscy.

4. KLASYFIKACJE
Klasyfikacja prowadzona jest dla radców prawnych i aplikantów radcowskich dla kobiet i mężczyzn w kategoriach:
a) Open mężczyzn,
b) Open kobiet,
c) grupach wiekowych kobiet i mężczyzn,
Kobiety Mężczyźni
GRUPA WIEK (rok urodzenia) GRUPA WIEK (rok urodzenia)

I od 56 lat (1962 r. i wcześniej) I od 56 lat (ur. 1962 r. i wcześniej)

II   46 – 55 lat (ur. 1963 – 1972) II 46-55 lat (ur. 1963 – 1972)
III 36 – 45 lat (ur. 1973 – 1982) III 36-45 lat (ur. 1973 – 1982)
IV do  35 lat (ur. w 1983 r. i później) IV do 35 lat (ur. w 1983 r. i później)
d) drużynowej.

Zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych

5. INFORMACJE
Bieżące informacje podawane będą na stronie internetowej organizatora oraz, w dniu zawodów, w Biurze Zawodów.

6. ZGŁOSZENIA, NUMERY STARTOWE
1. Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać na stronie internetowej organizatora Biegu www.biegfabrykanta.pl., zaznaczając w odpowiedniej rubryce wolę udziału w V Mistrzostwach Radców Prawnych i Aplikantów
2. Uczestnicy MPRP zobowiązani są do uiszczenia wpisowego zgodnie z regulaminem 8. Biegu Fabrykanta.
3. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
4. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
6. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
7. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
8. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia terminu wpłaty określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.
9. Wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów. Szczegółowe terminy zostaną wskazane na stronie internetowej organizatora Biegu Fabrykanta
10. Uczestnik otrzymuje informację o wynikach w drodze komunikatu organizatora bezpośrednio po zawodach w formie ogłoszenia w okolicy mety oraz na stronie internetowej organizatora 8. Biegu Fabrykanta.

7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, regulaminu 8. Biegu Fabrykanta i zmianami wprowadzonymi niniejszym regulaminem.
2. Dla ustalenia zajętego miejsca w zawodach brany będzie pod uwagę mierzony elektronicznie, indywidualnie dla każdego uczestnika, czas netto (od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety) uzyskany przez zawodnika.
3. Do wyniku końcowego klasyfikacji drużynowej będą brane najlepsze wyniki 4 zawodników reprezentujących daną okręgową izbę radców prawnych bez względu na płeć. Liczona będzie suma czasów pierwszych czterech zawodników.
4. Start Biegu – 25 sierpnia 2018 roku, godzina 18:30.
5. Limit czasu na ukończenie Biegu wynosi 90 minut od chwili startu.

8. USTALENIE WYNIKÓW
We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według czasu netto.
W razie gdy w danej grupie nie zgłosi się do startu więcej niż dwie osoby, grupa ta klasyfikowana będzie łącznie z najbliższą młodszą grupą wiekową.
Zawodnicy sklasyfikowani na trzech pierwszych miejscach w kategoriach open nie będą klasyfikowani w poszczególnych kategoriach wiekowych.

9. INTERPRETACJA REGULAMINU
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

10. RYZYKO STARTU
1. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
2. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

11.NAGRODY I DYPLOMY
Organizator zapewnia puchary i dyplomy dla trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej, trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej oraz trzech najlepszych drużyn.
Zawodnicy nagrodzeni za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategoriach open nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych.