You are here: Home » Dla Biegaczy » Regulamin

Regulamin

8. Bieg Fabrykanta – 10 km – atest PZLA

Cele imprezy:
a) Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w Łodzi.
b) Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi.
c) Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Łodzi.
d) Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.
e) Promocja Miasta Łodzi.

Organizator:
a) KS ALASKA Łódź
b) inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka

Współorganizator:
a) Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi
b) Bądź Aktywny

Termin i miejsce:
a) Bieg odbędzie się w sobotę 25 sierpnia 2018 roku.
b) Start Biegu Fabrykanta nastąpi o godzinie 18:30 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24.

Trasa i dystans:
a) Trasa wyznaczona będzie po ulicach Łodzi – szczegółowa mapka zostanie opublikowana na stronie www.biegfabrykanta.pl do 15 sierpnia 2018 r.
b) Bieg Fabrykanta – 10 km (atest PZLA), trasa oznaczona co 1 km, na półmetku umieszczony zostanie punkt z wodą.
c) Biegi dla dzieci – szczegółowy regulamin oraz zapisy zostaną opublikowane na co najmniej 30 dni przed zawodami.
d) Zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 90 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.

Warunki uczestnictwa:
a) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
b) W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 25 sierpnia 2018 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.biegfabrykanta.pl. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym
w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podczas trwania zawodów.
c) Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
d) Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
e) Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
f) Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonych strefach zgodnych z kolorem otrzymanych numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy startowej następuje na podstawie podanego w formularzu zgłoszeniowym wyniku osiągniętego przez danego zawodnika na dystansie 10 km, który może być zweryfikowany przez Organizatora. Wejście do stref startowych możliwe będzie od godziny 18:00.
g) W przypadku podania przez zawodnika nieprawdziwych lub niemożliwych do zweryfikowania danych dotyczących dotychczasowych wyników, Organizator ma prawo przesunąć go do ostatniej strefy startowej.
h) Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający, w związku z czym zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora i sędziego głównego.

Zgłoszenia:
a) Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.biegfabrykanta.pl
b) Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 1500 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości, przedstawicieli sponsorów.
c) Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.
d) W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.
e) Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.biegfabrykanta.pl upływa w dniu 19 sierpnia 2018 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
f) Zapisy do biegów dla dzieci odbędą się poprzez formularz zgłoszeniowy uruchomiony na co najmniej 30 dni przed zawodami.
g) Biuro zawodów znajdować się będzie:
w budynku siedziby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24
w Łodzi i czynne będzie:
w dniu 24 sierpnia od godz. 15.00 do 21.00
w dniu 25 sierpnia od godziny 13:00 – 17:00
Odbiór pakietów dla zawodników z Łodzi będzie możliwy jedynie w dniu 24 sierpnia 2018 r. Wzór upoważnienia do odbioru pakietu – pobierz
h) Zapisy do biegu głównego będą możliwe  w biurze zawodów będzie dostępnych 50 numerów startowych.
i) Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.
j) Pakiety startowe nieodebrane w godzinach pracy biura zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Opłata startowa:

Pakiet Podstawowy:

 • pierwszych 250 opłaconych zawodników – 40 zł
 • zawodnicy od 251 do 1000 z opłaconym wpisowym – 50 zł
 • zawodnicy od 1001 do 1500 z opłaconym wpisowym – 60 zł
 • w biurze zawodów – 50 miejsc – 80 zł

Pakiet z koszulką techniczną Saucony (do 31 lipca):

 • pierwszych 250 opłaconych zawodników – 109 zł
 • zawodnicy od 251 do 1000 z opłaconym wpisowym – 119 zł
 • zawodnicy od 1001 do 1500 z opłaconym wpisowym – 129 zł

b) Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
c) Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej.
d) Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
e) Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
f) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
g) Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
h) Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
i) Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
j) Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2018 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie biegu i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł na konto podane w ww. formularzu.
k) W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
l) Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
m) Prośby o wystawienie Faktur VAT należy kierować na adres e-mail: bartek@alaska.org.pl
n) Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje następujące świadczenia:

 • Numer startowy z chipem plus cztery agrafki,
 • Baton,
 • Bon rabatowy na zakupy butów w sklepie Trucht.com,
 • Napój Powerade,
 • Pamiątkowy workoplecak,
 • Medal okolicznościowy na mecie biegu.

Pomiar czasu:
a) Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
b) Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
c) Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
d) Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto pierwszych 50 zawodników bez względu na płeć, a pozostałe miejsca zostaną ustalone na podstawie czasu netto.
e) Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

Klasyfikacje w Biegu Fabrykanta:
a) Generalna kobiet i mężczyzn.
b) W kategoriach wiekowych:
M/K -16 16-19 lat
M/K -20 20-29 lat
M/K -30 30-39 lat
M/K -40 40-49 lat
M/K -50 50-59 lat
M/K -60 60-69 lat
M/K -70+ 70 lat i więcej
c) Klasyfikacja studentów – Accenture
d) Mistrzostwa Polski Radców Prawnych – zasady udziału reguluje oddzielny regulamin.
e) Drużynowa: zespoły czteroosobowe w tym co najmniej jedna kobieta. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie biegu przez wszystkich członków drużyny. Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie drużyny, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu (Klub Sportowy Alaska, KS Alaska, K.S. Alaska – to nie są te same drużyny). O kolejności w klasyfikacji decyduje suma czasów wszystkich zawodników w drużynie.

Nagrody w Biegu Fabrykanta :
a) za miejsca I – III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka oraz nagroda rzeczowa w postaci bonów na zakup sprzętu marki Compressport o wartości: 500 , 400 , 300 zł
b) za miejsca I – III w kategoriach wiekowych pamiątkowa statuetka – nagrody nie dublują się
c) za miejsce I – III w klasyfikacji studentów kobiet i mężczyzn – pamiątkowa statuetka
d) za miejsca I – III w klasyfikacji drużynowej – puchary.
e) za miejsca I – III w kategoriach Mistrzostw Polski Radców Prawnych – puchary i dyplomy.
f) Premia dodatkowa za ustanowienie nowego rekordu imprezy w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w wysokości 500 zł (rekordy: Katarzyna Kowalska: 33:36 i Artur Kozłowski 29:59) – tylko dla zwycięzców biegu.
g) Premie za ustanowienie rekordu imprezy, będą wypłacane wyłącznie na wskazane pisemnie przez zawodnika konto bankowe w terminie 21 dni od zakończenia imprezy.
h) Warunkiem otrzymania nagród jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem potwierdzającym tożsamość, podanie numeru konta bankowego (w przypadku rekordu trasy), na które ma być dokonany przelew i własnoręczne podpisanie protokołu nagród. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody nie zostaną wydane.

Postanowienia końcowe:
a) Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
b) Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
c) Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
d) Uczestnicy Biegu Fabrykanta zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
e) Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Fabrykanta, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
f) Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
g) Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
h) Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.
i) Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
j) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.
k) Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.
l) Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
m) Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.
n) Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
o) Wszystkich zawodników startujących w Biegu Fabrykanta obowiązuje niniejszy regulamin.
p) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
q) Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
r) Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
s) Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
t) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Biegu Fabrykanta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
u) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. 8. Bieg Fabrykanta – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
v) Bieg Fabrykanta współfinansowany jest ze środków Województwa Łódzkiego.
w) Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

x) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
y) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.