You are here: Home » Dla Biegaczy » Regulamin

Regulamin

7. Bieg Fabrykanta – 10 km – atest PZLA

Cele imprezy:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w Łodzi.
 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Łodzi.
 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych w Łodzi.
 • Integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.
 • Promocja Miasta Łodzi.

Organizator:

 • KS ALASKA Łódź
 • inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka

Współorganizator:

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi

Termin i miejsce:

 • Bieg odbędzie się w sobotę 26 sierpnia 2017 roku.
 • Start Biegu Fabrykanta nastąpi o godzinie 18:30 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24.
 • Start Biegów „Małego Fabrykanta: godzina 16:15.

Trasa i dystans:

 • Trasa wyznaczona będzie po ulicach Łodzi – szczegółowa mapka zostanie opublikowana na stronie www.biegfabrykanta.pl do 15 sierpnia 2017 r.
 • Bieg Fabrykanta – 10 km (atest PZLA), trasa oznaczona co 1 km, na półmetku umieszczony zostanie punkt z wodą.
 • Biegi „Małego Fabrykanta” – na dystansach 200m, 400m, 800m i 1600m – szczegółowy regulamin oraz zapisy zostaną opublikowane na 30 dni przed zawodami.
 • Zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 90 minut. Po upływie tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 • W biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 26 sierpnia 2017 roku ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych – oświadczenie znajdować się będzie na stronie www.biegfabrykanta.pl. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym
  w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
 • Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
 • Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
 • Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 • Zawodnicy zobowiązani są do ustawienia się na starcie w wydzielonych strefach zgodnych z kolorem otrzymanych numerów startowych. Przydział do konkretnej strefy startowej następuje na podstawie podanego w formularzu zgłoszeniowym wyniku osiągniętego przez danego zawodnika na dystansie 10 km, który może być zweryfikowany przez Organizatora. Wejście do stref startowych możliwe będzie od godziny 18:00.
 • W przypadku podania przez zawodnika nieprawdziwych lub niemożliwych do zweryfikowania danych dotyczących dotychczasowych wyników, Organizator ma prawo przesunąć go do ostatniej strefy startowej.
 • Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje przez system nagłaśniający, w związku z czym zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń elektronicznych ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora i sędziego głównego.

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.biegfabrykanta.pl
 • Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 1700 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości, przedstawicieli sponsorów oraz uczestniczek Mistrzostw Polski Kobiet.
 • Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.
 • W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.
 • Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.biegfabrykanta.pl upływa w dniu 16 sierpnia 2017 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 • Zapisy do biegów dla dzieci odbędą się poprzez formularz zgłoszeniowy uruchomiony na 30 dni przed zawodami.
 • Biuro zawodów znajdować się będzie:
  • w budynku siedziby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22/24
   w Łodzi i czynne będzie:

   • w dniu 24 sierpnia od godz. 16.00 do 21.00
   • w dniu 25 sierpnia od godz. 15.00 do 21.00
   • w dniu 26 sierpnia od godziny 13:00 – 17:00
  • Odbiór pakietów dla zawodników z Łodzi będzie możliwy jedynie w dniach 24 – 25 sierpnia 2017 r.
 • Zapisy do biegu głównego będą możliwe w sobotę 26 sierpnia od 13:00 do 17:00 – w biurze zawodów będzie dostępnych 50 numerów startowych.
 • Zapisy do biegów dla dzieci w sobotę (26.08) od 13:00 do 15:30 – w przypadku braku miejsc, spowodowanym wyczerpaniem się limitu podczas zapisów przez internet, zapisy w biurze zawodów nie będą przyjmowane.
 • Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów.
 • Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

Opłata startowa:

 • Wysokości wpisowego w 7. Biegu Fabrykanta bez koszulki:
  • Pierwszych 250 opłaconych zawodników – 29 zł
  • Zawodnicy od 251 do 950 z opłaconym wpisowym – 39 zł
  • Zawodnicy od 951 do 1450 z opłaconym wpisowym – 49 zł
  • Zawodnicy od 1451 do 1700 z opłaconym wpisowym – 59 zł
  • W biurze zawodów – 80 miejsc – 55 zł
 • Wysokości wpisowego w 7. Biegu Fabrykanta z koszulką (do 31 lipca)
  • Pierwszych 250 opłaconych zawodników – 63 zł
  • Zawodnicy od 251 do 950 z opłaconym wpisowym – 73 zł
  • Zawodnicy od 951 do 1450 z opłaconym wpisowym – 83 zł
  • Zawodnicy od 1451 do 1700 z opłaconym wpisowym – 93 zł
 • Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.
 • Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 • Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 • Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 • Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 • Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2017 r. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia zamieszczonego na stronie biegu i wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł na konto podane w ww. formularzu.
 • W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
 • Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 • Prośby o wystawienie Faktur VAT należy kierować na adres e-mail: bartek@alaska.org.pl
 • Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje następujące świadczenia:
  • Numer startowy z chipem plus cztery agrafki,
  • Baton,
  • Pamiątkowy kubek,
  • Pamiątkowa torba ekologiczna,
  • Medal okolicznościowy na mecie biegu.

Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
 • Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 • Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto pierwszych 50 zawodników bez względu na płeć, a pozostałe miejsca zostaną ustalone na podstawie czasu netto.
 • Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

Klasyfikacje w Biegu Fabrykanta:

 • Generalna kobiet i mężczyzn.
 • Mistrzostwa Polski Kobiet – zasady reguluje oddzielny regulamin
 • W kategoriach wiekowych:

M/K -16 16-19 lat

M/K -20 20-29 lat

M/K -30 30-39 lat

M/K -40 40-49 lat

M/K -50 50-59 lat

M/K -60 60-69 lat

M/K -70+ 70 lat i więcej

 • Klasyfikacja studentów – Accenture
 • Mistrzostwa Polski Radców Prawnych – zasady udziału reguluje oddzielny regulamin.
 • Drużynowa: zespoły czteroosobowe w tym co najmniej jedna kobieta. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie biegu przez wszystkich członków drużyny. Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie drużyny, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu (Klub Sportowy Alaska, KS Alaska, K.S. Alaska – to nie są te same drużyny). O kolejności w klasyfikacji decyduje suma czasów wszystkich zawodników w drużynie.

Nagrody w Biegu Fabrykanta :

 • za miejsca I – III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – statuetka oraz nagroda pieniężna – o wysokości nagród poinformujemy na 30 dni przed zawodami.
 • za miejsca I – III w kategorii Mistrzostw Polski Kobiet – medal, statuetka oraz nagroda pieniężna – o wysokości nagród poinformujemy na 30 dni przed zawodami.
 • za miejsca I – III w kategoriach wiekowych pamiątkowa statuetka – nagrody nie dublują się
 • za miejsce I – III w klasyfikacji studentów kobiet i mężczyzn – pamiątkowa statuetka
 • za miejsca I – III w klasyfikacji drużynowej – puchary.
 • za miejsca I – III w kategoriach Mistrzostw Polski Radców Prawnych – puchary i dyplomy.
 • Premia dodatkowa za ustanowienie nowego rekordu imprezy w klasyfikacji kobiet i mężczyzn w wysokości 500 zł (rekordy: Katarzyna Kowalska: 33:36 i Artur Kozłowski 29:59) – tylko dla zwycięzców biegu.
 • Nagrody finansowe w biegu w przypadku klasyfikacji generalnej oraz premie za ustanowienie rekordu imprezy, będą wypłacane wyłącznie na wskazane pisemnie przez zawodnika konto bankowe w terminie 21 dni od zakończenia imprezy.
 • Warunkiem wypłacenia nagrody pieniężnej, jest osobiste stawienie się zawodnika na ceremonii dekoracji z dokumentem potwierdzającym tożsamość, podanie numeru konta bankowego, na które ma być dokonany przelew i własnoręczne podpisanie protokołu nagród. W przypadku niespełnienia powyższego zapisu, nagrody pieniężne nie zostaną wypłacone.

Nagrody w Biegu dla dzieci:

 • za miejsca I – III w klasyfikacji chłopców i dziewczynek na wszystkich dystansach pamiątkowe statuetki oraz upominki.

Postanowienia końcowe:

 • Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
 • Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
 • Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
 • Uczestnicy Biegu Fabrykanta zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 • Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu Fabrykanta, natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.
 • Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie.
 • Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.
 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 • Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.
 • Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wszystkich zawodników startujących w Biegu Fabrykanta obowiązuje niniejszy regulamin.
 • Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 • Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 • Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania w każdym czasie.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w 7. Biegu Fabrykanta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. 7. Bieg Fabrykanta – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 • Bieg Fabrykanta współfinansowany jest ze środków Województwa Łódzkiego oraz Urzędu Miasta Łodzi.
 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
  • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
  • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
  • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
  • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
  • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.